• Kişisel Verilerin Korunması

T. Garanti Bankası A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve korunmasına önem veriyoruz. T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından yazılımcı geliştirme portalı sürecinde tarafımızla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması, saklanması ve imhası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”/”Kanun”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanan bu aydınlatma metnini dikkatine sunarız.

Bu aydınlatma metninde açıklandığı şekilde kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz İlgili mevzuat kapsamında kaydedebilecek, arşivlenebilecek, güncellenebilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir.

I. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla T. Garanti Bankası A.Ş tarafından yapılmaktadır. Kanun kapsamında, “Veri İşleme”; kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi, sınıflandırılması; mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşılması veya onlara devredilmesi gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri sorumlusu olarak, tarafınızca paylaşılan her türlü kişisel veriyi ilgili mevzuata uygun davranarak ve kişisel verilerinize uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alarak muhafaza etmekteyiz.

II. Tarafımızca Toplanan Kişisel Veriler

Bankamızdan ile kuracağımız ilişki kapsamında; Banka ile ilgili kişi arasındaki ilişkinin türü, niteliği, geçmişi, verinin temin edilme yöntemi ve aşağıdaki amaçlara bağlı olarak farklılık gösteren ve Kanun’daki ve Bankamızın Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasındaki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel olarak aşağıdaki gibidir:

  • İletişim Bilgileri: elektronik posta,  
  • İşlem Güvenliği Verileri: IP adresleri,  
  • Hukuki Bilgiler: Bankamızın taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle edindiği adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, alternatif uyuşmazlık çözümleri kapsamında tutulan bilgiler gibi veriler, Bankamıza tebliğ edilen her türlü idari ve adli makamlara ait yazılar içerisindeki veriler,

III. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından sağlanmakta olan yazılımcı geliştirme portalı esnasında elde edilmekte olup, kişisel verilerin elde edilmesi, bu sürece özel hazırlanan internet sitesi aracılığıyla da elde edilebilmektedir.

IV. Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından elde edilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenmektedir:

İşleme Amaçlarımız Hukuki Sebepler
İlgili kişinin tanınması, Bankamıza iletilen soruların cevaplanması, görüş ve önerilerin değerlendirilmesi

- Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
- Kanunlarda açıkça öngörülmesi Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
- Açık rızanın varlığı halinde
- Banka sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilgi sistemleri alt yapılarının kurulması, yönetilmesi ve uygulanması,

Banka sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilgi sistemleri alt yapılarının kurulması, yönetilmesi ve uygulanması - Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankanın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Bankanın iş süreçlerinin ve faaliyetlerinin kurgulanması, operasyonel süreçlerin ve satın alma operasyonlarının planlanması ve yürütülmesi, - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankanın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Banka’nın taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi ve diğer hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi - Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
- Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek, - Kanunlarda açıkça öngörülmesi
- Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankanın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ve elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve bu kapsamda T. Garanti Bankası A.Ş.’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir. Kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi KVKK ve sair yasal mevzuat hükümleridir. T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından kişisel verileriniz KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanız olması halinde veya KVKK’nın 5/2. maddesi uyarınca hukuki sebeplere dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

V. Kişisel Verilerin Aktarımı

Mevzuatın zorunlu kıldığı ve sizler tarafından izin verilen durumlarda KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması sağlanarak, bu Aydınlatma Metninin III. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle ve kurumlarla paylaşılabilmesi mümkündür. Bu kişi ve kuruluşlar, ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklere bağlı olarak değişebilecek olmakla beraber, genel olarak aşağıda belirtilen taraflardır.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle aktarılmaktadır:

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar Aktarma Amaçlarımız
Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine

Yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi vb. yasal sebeplerden dolayı

VI. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Dilediğiniz zaman bankamıza başvurarak kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir.

b) Kanuna uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

c) Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

d) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

e) Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) maddelerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

e) Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinize erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme haklarınızı kullanmanız halinde, talep ettiğiniz bilgiler tarafınıza, yazılı olarak elektronik ortamda veya tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla bildirilecektir.

VII. Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

KVKK kapsamındaki taleplerinizi:

- Genel müdürlüğümüze veya şubelerimize bizzat yazılı olarak teslim edebilir,

- Noter kanalıyla gönderebilir,

- garantibankasi@hs02.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

* Kişisel veri envanter çalışmasında herhangi bir değişiklik olduğunda, Bankamız bu bilgilendirmeyi güncelleyecektir.

Sizden haber almak isteriz. Hizmetlerle ilgili sorunlarınız/sorunuz mu var? Bize bununla ilgili ayrıntılı bir e-posta gönderir misiniz?

Bize Soru Gönderin Bize Soru Gönderin